Súťaž ukončená

Gratulujeme výhercom

1. cena:  Hugo (mail z 9.12.19 / 20,19 hod)
2. cena:  Nelka (mail z 13.12.19 / 10,19 hod)
3. cena:  Anka (mail z 15.12.19 / 23,19 hod)

Pravidlá súťaže

I. Názov súťaže

Súťaž „ZLOŽ, ODFOŤ, POŠLI“ a Vyhraj! (ďalej len „Súťaž“)

II. Organizátor súťaže

Organizátorom a súčasne vyhlasovateľom je spoločnosť IMPOL s.r.o., so sídlom Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice – Prešov, Slovenská republika.

IČO: 36482978

IČO DPH: SK 2020009794

(Ďalej len „Organizátor“)

III. Termín súťaže a rozsah

Súťaž sa bude konať v termíne do 16.12.2019

IV. Podmienky účasti v súťaži

Pre zaradenie do Súťaže je nutné splniť všetky nasledujúce podmienky:

– v termíne priebehu súťaže do 16.12.2019;

– splnenie pravidiel súťaže – poslať nám fotku zloženého výrobku na náš e-mail: sutaze@impol.sk;

– na výzvu Organizátora Súťaže odoslaním fotky zloženého výrobku, preukazujúci, že si súťažiaci zakúpil aspoň jeden z výrobkov vyobrazených na letáčiku, webovej stránke (je možné súťažiť so všetkými vyobrazenými výrobkami), pričom táto fotka musí byť poslaná v termíne prebiehania súťaže do 16.12.2019 na e-mail: sutaze@impol.sk.

V. Účastník súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ak v termíne konania súťaže spĺňa Podmienky účasti v Súťaži (ďalej len „Účastník“).

Zamestnanci Organizátora, ako aj osoby im blízke sú z účasti v Súťaži vylúčení (ďalej len „vylúčené osoby“). V prípade, že sa výhercom stane vylúčená osoba, výhra jej nebude odovzdaná a prepadá v prospech Organizátora. V prípade, že vylúčená osoba už výhru prevzala, je povinná ju Organizátorovi na základe písomnej výzvy Organizátora vrátiť, respektíve nahradiť Organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry stanovenú na základe priemernej hodnoty danej výhry na trhu dňa odovzdania výhry, a to neodkladne do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy.

V prípade, že by Účastník v priebehu trvania Súťaže prestal spĺňať Podmienky účasti v Súťaži, Organizátor je oprávnený ho zo Súťaže vylúčiť.

Účastník sa môže súťaže zúčastniť opakovane, a to vždy s novou fotkou spĺňajúcou podmienky vyššie uvedené a novou fotkou.

Účastníci nespĺňajú podmienky účasti v Súťaži alebo konajúci v rozpore s pravidlami Súťaže nebudú do Súťaže zaradení.

VI. Časový rámec Súťaže

Súťaž prebieha v termíne do 16.12.2019 na území Slovenskej republiky a bude ukončená žrebovaním troch výhercov.

VII. Priebeh a princíp Súťaže

Do Súťaže budú zaradené iba fotky preukazujúce, že fotky sú zo zakúpených výrobkov, ktoré sú vyobrazené na letáku či na webovej stránke, ktoré Organizátor dostane v priebehu celého trvania Súťaže.

Každá poslaná fotografia na e-mail sutaze@impol.sk v rámci daného súťažného obdobia, bude mať priradené číslo podľa poradia.

VIII. výhry

Výherca môže získať v Súťaži výhru (ďalej len „výhra“):

Hlavná výhra: Play station 4

Výhercom hlavnej výhry – Play station 4, sa stane Účastník, ktorý nám pošle fotku zloženého výrobku.

IX. odovzdanie výhry

Výherca bude kontaktovaný na emailovej adrese, z ktorej bola odoslaná fotografia; prípadne telefonicky, s oznámením, že sa stal výhercom hlavnej ceny. V prípade, že sa Organizátorovi nepodarí skontaktovať výhercu mailom (prípadne telefonicky) a / alebo ak nebude reagovať na odoslané maily či SMS správy s oznámením o tom, že sa stal výhercom súťaže, do 5 pracovných dní odo dňa odoslania SMS správy alebo mailu Organizátorom, prestáva byť výhercom a výhercom sa stane nasledujúca platná registrácia.

Organizátor si vyhradzuje právo na overenie splnenia podmienok k platnej účasti v Súťaži a to výzvou Účastníka na doloženie:

adresu na poslanie výhry,
V prípade, že výherca neprevezme výhru do 1 mesiaca odo dňa, keď bol k jej prevzatiu vyzvaný, prestáva byť výhercom a výhercom sa stane Účastník s nasledujúcim poradovým číslom.

Odovzdanie výhier zaisťuje Organizátor.

V prípade, že sa nepodarí doručiť výhru výhercovi na ním uvedenú poštovú adresu, zaniká nárok výhercovi na získanie tejto výhry.

X. Ďalšie ustanovenia súťaže

Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť poštových služieb a neručí za stratu, poškodenie alebo nedoručenie výhier zaslaných prostredníctvom pošty či iným spôsobom, rovnako ako nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody vzniknuté výhercom v súvislosti s užívaním výhry.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami Súťaže nebudú do Súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa akákoľvek osoba aj napriek uvedeným pravidlám stala výhercom v súťaži, napríklad v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a táto výhra jej nebude odovzdaná. Zo súťaže budú tiež vylúčení Účastníci, pri ktorých bude mať Organizátor oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania ním samotným alebo zo strany inej osoby, ktorá dopomohla danému Účastníkovi k získaniu výhry, prípadne konania, ktoré nie je fair play.

Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Všetky neprevzaté výhry prepadajú Organizátorovi. Reklamácie na výhry sa nevzťahujú.

Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa Súťaže, pravidiel Súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Organizátora.

Tieto Pravidlá súťaže môžu byť zmenené len písomne, a to formou písomných dodatkov k týmto pravidlám súťaže, písomne schválených Organizátorom.

Účasť v Súťaži je dobrovoľná. Organizátor si vyhradzuje právo akýchkoľvek, a to aj bez udania dôvodu, zmeniť Pravidlá súťaže, prípadne Súťaž prerušiť alebo odložiť alebo ju zrušiť, skrátiť či predĺžiť, pričom takú zmenu, prerušenie, odloženie alebo zrušenie Súťaže organizátor oznámi uverejnením na webovej stránke www.impol.sk

V Prešove, dňa 11.11.2019